Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo darbas

    Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Kauno g. 29, LT-59292 Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., mokyklos kodas – 190193030, skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo auklėto pareigoms laisvoms auklėtojų darbo vietoms užimti nuolatiniam darbui 1 etatu ir 0,8 etato eiti. Darbo sutartis sudaroma neterminuota.

    Darbo pobūdis: organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą - planuoja grupės ugdomąją veiklą, kuria grupės ugdomąją aplinką, parenka priemones, pedagoginės veiklos metodus ir formas, sistemingai vertina, fiksuoja vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoja tėvus (globėjus), dalyvauja bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas kaupia dalykines, pedagogines, psichologines žinias, plečia kultūrinį akiratį, tobulina kvalifikaciją ir nustatyta tvarka atestuojasi.

    Tarnybinio atlyginimo koeficiento dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintu Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu.

    1. Pretendentas privalo turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir būti baigęs vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų ir turintis auklėtojo kvalifikaciją.

    2. Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

        2.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

        2.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

        2.3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

        2.4. gyvenimo aprašymą.

    3. Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

    4. Pretendentas iki 2017 m. rugpjūčio 29 d. gali pateikti dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Dokumentai priimami Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos raštinėje, Kauno g. 29, Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo informacijos paskelbimo, tai yra, nuo 2017-08-16 iki 2017-08-29, kasdien nuo 8.00 iki 15.00 val.

    5. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pokalbis vyks 2017 m. rugpjūčio 31 d. 10 val. Į pokalbį bus kviečiami tik pretendentai, atitinkantys reikalavimus.

Tel. pasiteiravimui:(8 319) 61202, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

Planavimo dokumentai 2017 M.

 UP tikslai ir uždaviniai 2017-2018 m. m. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos ugdymo plano tikslas:

  • Ugdyti mokinių gebėjimus planuoti savo mokymąsi ir kelti sau aukštesnius mokymo(si) lūkesčius, kuriant palankų mokymuisi mikroklimatą.

Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos ugdymo plano uždaviniai:

  1. Organizuoti projektinius darbus skatinant mokinius naudotis gimnazijos turimais informacijos šaltiniais;
  2. Ugdyti mokinių gebėjimą įsivertinti savo mokymąsi ir reflektuoti individualią patirtį;

Laukiamas rezultatas:

 • Mokiniai rengdami projektinius darbus ugdysis gebėjimą išsikelti mokymosi tikslus, savarankiškai pasirinkti užduočių atlikimo būdą, susirasti reikiamą informaciją ir priemones, klausti ir paprašyti pagalbos, aptarti ir vertinti savo mokymąsi, planuoti ir valdyti laiką;
 • Mokiniai reflektuodami savo veiklą ugdysis gebėjimą sieti išmoktus dalykus ir asmenines patirtis su nežinomais dalykais kuriant prasmingus ryšius. Nuolat grįžtant prie jau išmoktų dalykų, mokysis sieti idėjas, suvokti ir patikrinti savo supratimą, mąstymą ar veiklos būdą.
 • 2016-2017 m.m. UGDYMO PLANAS  (*.PDF)
 • 2016-2017 M.m. VEIKLOS PLANAS (*.PDF)
 • 2016-2018 M.m. STRATEGINIS PLANAS (*.PDF)
GIMNAZIJOS DOKUMENTAI (2016-2017 M.M.):

Teisės aktai 2014 m.

TEISĖS AKTAI, 


reglamentuojantys mokyklos veiklą bei ugdymo proceso organizavimą

Įstatymai

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas 2011-03-17
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas (nauja redakcija) 2010-01-21

Švietimo sistemos prioritetinės kryptys
* Valstybinė švietimo 2013-2022 m. metų strategija 2011 Nr. 38-184

Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, vertinimo, atnaujinimo ir diegimo strategija 2007-05-23 Nr. ISAK-970 
Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo į bendrąjį lavinimą ir profesinį mokymą 2008-2012 metų strategija 2007-12-20 Nr.ISAK-2530
Etninės kultūros plėtros švietimo įstatigose strategija 2009-11-19 Nr.ISAK-2365

Bendrieji planai

2011-2013 metų bendrasis pradinio ugdymo programos ugdymo planas 2011-06-07 įsakymas Nr.V-1017 

Ugdymo programos. Vertinimas

Pagrindinio ir pradinio ugdymo bendrosios programos 2008-08-26 Nr.ISAK-2433
Pradinio ugdymo programos 
Žmogaus saugos programos (Saugaus eismo programa, 2006-05-26 Nr.ISAK-1030. Priešgaisrinės saugos programa,2003-06-10 Nr.ISAK-820/IV-208.  Civilinės saugos programa, 2005-10-24 Nr.ISAK-2117)
* Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa (2006-03-17 Nr. ISAK-494).
Metodinės rekomendacijos pradiniam, pagrindiniam viduriniam ugdymui.
Metodinės rekomendacijos ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui
Ankstyvasis užsienio kalbų mokymas
Informacinių komunikacinių technologijų taikymo ugdymo procese galimybės(rekomendacijos mokytojui) 2005
Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa (2004). Pradinės klasės.
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata 2004-02-25 Nr.ISAK-256

Priešmokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros programa 2011-2013 m. 2011-03-01 V-350
Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2005-06-22 Nr.ISAK-1180
Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programa įvertinimo tvarkos aprašas 2005-10-29 Nr.ISAK-2173
Priešmokyklinio ugdymo priemonės samprata 2005-10-15 Nr.ISAK-1434
Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašas 2003-10-29 Nr.ISAK-1478
Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pavyzdinis pareiginis aprašas 2003-11-10 Nr.ISAK-1581
Higienos norma 75:2010  2010-04-22 Nr. V- 313

Specialusis ugdymas

Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas 2011-07-08 Nr.V - 1229 
* Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2011-04-11 Nr.V-579

Mokytojų kompetencija

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai 2008-11-24 Nr.ISAK-3216
Reikalavimai mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms 2007-03-29 Nr.ISAK-555
Mokytojo profesijos kompetencijos aprašas 2007-01-15 Nr. ISAK-54

Mokytojų darbo apmokėjimas

Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2011-07-19 Nr.V-1315

Kiti dokumentai

* Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinė globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimas 2015-08-27 NR. V-998 (2016 m.)

Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašas 2011-07-20 Nr. V-1369 
Mokyklos bendruomenės sprendimų dėl savivaldybės mokyklų tinklo kūrimo priėmimo tvarkos aprašas 2011-07-05 Nr.V-1212
* Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d. nutarimo Nr.746 "Dėl Bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo.  2009-08-26 Nr.903
Pakeitimas 2011-04
Pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo ir vidurinio ugdymo mokytojo dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas 2009-07-10 ISAK-1459
Netradicinio ugdymo koncepcija 2010-03-15 Nr.V-299
Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašas 2009-12-16 Nr.1721

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 21:2005 „BENDROJO LAVINIMO MOKYKLA.BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašas 2005-05-04 Nr. ISAK - 556
Mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2009-05-19 Nr.ISAK-1051

Teisės aktų projektai

 PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ APRAŠĄ:  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/37350520a7bc11e5be7fbe3f919a1ebe 

*  Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas  

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašas

*  Mokytojo pavyzdinis pareigybės aprašymas
*  Klasės auklėtojo pavyzdinis pareigybės aprašymas
Mokyklų, vykdančių formaliojo ugdymo programas, tinklo kūrimo taisyklės(Vyriausybės nutarimo projektas)

 

Subkategorijos

Svetainėje naršo:

Dabar svetainėje 33 svečiai (-ių) ir narių nėra

Draugiškas internetas

Skanioji kompanija

Manodienynas.lt

IT pamokos

Profesinis ugdymas